El deute financer de l’Ajuntament, al 50 per cent

En el ple ordinari de dilluns que ve donarem compte de la liquidació del pressupost de l’any 2017. Tots els resultats són positius. No obstant, el que entenem com a més destacable és que el deute financer de l’Ajuntament ha quedat situat en el 49,99 per cent dels ingressos (2.029.035,36 euros).

Quan vam agafar el govern municipal el juny del 2015, ens vam trobar un endeutament financer del 96,95 per cent (3.094.801,46 euros). Llavors, ens vam posar com a objectiu acabar el mandat amb el deute per sota del 50 per cent. Ho hem assolit un any abans.

A banda, ens queda sumar-hi el deute no financer. El deute total que vam heretar era d’un 129,56 per cent (4.136.023,59 euros). També l’hem reduït de manera substancial. A 31 de desembre del 2017 era del 64 per cent (2.597.565,46 euros). El deute no financer que ens queda (568.530,10 euros) és el que hi ha amb Aigües de Manresa i que, malgrat el paguin els abonats a la companyia a través del rebut d’aigua, el considerem propi de l’Ajuntament. No desistim a resoldre’l de manera satisfactòria per a tothom.

Estem satisfets, òbviament, de la gestió feta perquè alhora que hem reduït el deute hem recuperat la capacitat d’inversió, que l’any passat va ser de 655.042,52 euros. Però, entenem que aquest 50 per cent, aquests més de 2 milions d’euros, encara són un llast excessiu i que, per tant, hem de mantenir-nos ferms en la mateixa política de prudència i contenció.

Les altres dades positives de la liquidació del pressupost del 2017 són un romanent de tresoreria per a despeses generals (que reflecteix la situació financera real en què es troba l’Ajuntament a curt termini) de 740.046,69 euros, un estalvi net positius de 23.114,06 euros i una capacitat de finançament de 481.284,06 euros.

També destaquem el rigor pressupostari que s’expressa amb un grau de compliment del 80,89 per cent de la despesa prevista i un 82,36 per cent del ingressos previstos.

El tancament econòmic del 2016

En el ple de dilluns, vam donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2016. Tot i les dificultats d’haver hagut de treballar amb un pressupost prorrogat, el tancament de l’exercici, fet amb els tècnics de la Diputació de Barcelona, ofereix uns resultats positius en tots els seus vessants, cosa que ens manté en la línia de redreçament iniciada amb el nostre mandat.

El romanent de tresoreria és positiu de 807.362,86 euros; mostra la bona salut de l’Ajuntament i la bona dinàmica de treball de l’equip de govern. L’estalvi net és positiu de 389.779,59 euros, que representa el 10,05 per cent dels ingressos no financers. I, potser el resultat més significatiu per explicar el redreçament que hem iniciat, l’endeutament a 31 de desembre de 2016 era de 2.161.474,36 euros, quantitat que equival al 58,16 per cent.

Durant aquest any i mig, hem rebaixat el deute financer del 97,45 per cent que hi havia a 31 de desembre del 2014 al 58,16 per cent. El deute total, que ascendia al 130,24 per cent (4.136.023,59 euros) amb els deutes amb Aigües de Manresa, per la gespa artificial del camp de futbol i per la reclamació de Foment pel castell, també s’ha reduït: el préstec per a la gespa artificial s’acabarà de pagar aquest estiu i la reclamació del ministeri de Foment, per l’excés de finançament per les obres del castell, hem aconseguit de rebaixar-la de 261.151,25 euros a 133.286,66 euros i ja l’hem pagada; queda pendent el retorn del canon a Aigües de Manresa que es paga a través la factura de l’aigua i el clavegueram.

Aquests resultats són fruit del rigor i de la voluntat de corregir una situació heretada dolenta. Hem tret l’Ajuntament de la tutela financera i hem recuperat la capacitat d’inversió, però ni l’una ni l’altra ens faran canviar de manera de fer perquè els 2,1 milions d’euros de deute financer són un llast excessiu, perquè ens amoïna que el deute amb Aigües de Manresa el sufraguin els abonats i perquè considerem que el rigor pressupostari ha de ser la forma natural i normal de governar.

Sortim de la tutela financera

Aquest dilluns, en el transcurs del Ple municipal ordinari del mes de juliol, vam donar compte del tancament de l’exercici econòmic de l’any 2015. El titular diu que hem sortit de la tutela financera atès que hem baixat l’endeutament financer per sota del 75 per cent que ens marca la normativa, concretament, ha quedat situat en el 63,02 per cent dels ingressos liquidats.

A més, hem presentat un resultat positiu de 311.580,22 €, un romanent de tresoreria positiu de 733.217,87 €, un estalvi net de 392.899,59 € (9,89 per cent dels ingressos no financers), una capacitat de finançament del 5,31 per cent dels ingressos corrents no financers que ens fa complir amb la regla de la despesa i amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i hem complert amb el període mig de pagament.

Som conscients que aquests resultats poden sorprendre i, fins i tot, causar incredulitat als qui han seguit l’actualitat de l’Ajuntament. L’auditoria dels comptes de l’any 2014, que vam presentar en una edició de L’alcalde respon i que detallem en L’Altiplà d’aquest mes, situaven el deute financer en un 97 per cent i el deute total en un 130 per cent. Un any després, els hem reduït al 63,02 per cent i al 87 per cent, respectivament.

El grup de CiU, per exemple, va fer una breu intervenció per dir que aquests resultats eren conseqüència del lògic desenvolupament econòmic que ells ja havien previst, que la nostra actuació no hi tenia res a veure.

No entrarem a discutir-ho, però no és cert. Aquest tancament es deu a les decisions que hem anat prenent des que som al govern de Calaf i que es resumeixen en contenció de la despesa, no increment del deute i amortització màxima dels préstecs.

Pel que fa la contenció de la despesa, només hem executat el 78 per cent del pressupost previst per a despeses en béns corrents i serveis (1.174.997,97 € per 1.508.489,97 €) i el 65 per cent de les inversions reals (565.534,77 € per 869.931,30 €).

Pel que fa el no increment del deute, no hem ingressat els 175.000 € de préstec que hi havia previst de demanar en el pressupost.

I, finalment, pel que fa l’amortització del deute, les previsions de l’anterior equip de govern de CiU preveien retornar 211.062,51 €, això era un 6,82 per cent dels 3.094.801,46 € del deute financer.

Nosaltres, en canvi, d’acord amb el nostre objectiu de sortir al més aviat possible de la tutela financera i de rebaixar el deute a un nivell raonable, que ens doti de múscul financer per afrontar futures decisions, hem fet una amortització anticipada de 255.796,65 € del préstec de l’Institut Català de Finances (de 400.000 € amb amortització total al maig del 2017), fet que situa una rebaixa global de l’endeutament financer del 19,07 per cent, 590.305,45 euros.

És a dir, que l’amortització prevista per CiU del 6,82 per cent nosaltres l’hem elevada al 19,07 per cent. A 31 de desembre del 2015, el deute financer de l’Ajuntament de Calaf era de 2.504.496,01 €.

Per tant, és clar que el tancament de l’exercici és el resultat de les decisions preses per aquest equip de govern en compliment dels objectius que ens havíem fixat i que havíem explicat i que mantenim durant l’exercici en curs.