El cas del vigilant adscrit al servei de neteja

Podria ser el títol d’un relat de ficció, però no ho és. Encara que sembli mentida, la persona que fa funcions de vigilant municipal durant al dia està adscrit al servei de neteja. La categoria de vigilant municipal no existeix a la plantilla de l’Ajuntament de Calaf. De manera que, quan vam contractar el vigilant de nit, vam buscar una categoria que no fos tan dissonant i el vam adscriure al personal d’oficis no qualificat.

Aquesta és una de les irregularitats que subratlla l’informe Gestió estratègica de la plantilla de personal que ens ha fet la Diputació de Barcelona, des d’octubre de 2015 fins al març de 2016 i que ens va lliurar fa unes tres setmanes.

Una altra irregularitat que destaca l’informe és l’existència d’un sol funcionari, la secretària-interventora. El 99 per cent dels treballadors de l’Ajuntament són personal laboral. En els altres municipis de fins a 5.000 habitants, amb què l’informe ens compara, la mitjana és d’un 35 per cent de personal en règim de funcionari.

L’informe, en què s’analitza des de la dimensió de la plantilla, la distribució i la nomenclatura de les categories a l’escala salarial, el vam trametre als dos grups municipals del GIC-VV i CiU amb l’objectiu de consensuar-ne les mesures a adoptar.

En el ple del dilluns 11, vam portar a aprovació una primera modificació de la plantilla. Concretament, vam proposar iniciar els tràmits per crear les places de vigilants municipals amb règim jurídic de funcionaris.

Les recomanacions de la Diputació es divideixen en tres fases, en funció de la gravetat i la urgència de les anomalies detectades. A la primera fase hi ha 9 casos a resoldre, concretament, les 9 persones que consideren que per la seva tasca, en contacte amb registres oficials o per a l’elaboració d’informes tècnics, han de tenir la presumpció de veracitat que els atorga el règim de funcionari. I els dos primers casos són els dels vigilants municipals.

És per aquesta raó que vam portar la modificació al ple municipal.

La modificació no va ser aprovada. L’argument de CiU va ser que “els treballadors de l’Ajuntament ja tenen contracte” [sic]. A més, la seva portaveu va negar que els vigilants municipals tinguessin la consideració de personal de neteja i personal d’oficis no qualificat. Dit amb el màxim respecte institucional possible, ens va semblar un menyspreu inaudit i un desconeixement insòlit per part d’un grup i d’una persona que ha governat   l’Ajuntament i n’ha estat alcaldessa durant dotze anys.

Pel que fa el GIC-VV, malgrat reconèixer les anomalies i acceptar que les irregularitats detectades s’han de resoldre, i malgrat haver-los respost les incògnites que ens van plantejar durant el debat, van mantenir el vot contrari.

És un comportament que ens costa d’entendre perquè creiem que hauria de quedar al marge de la disputa política. Perquè del que aquí es tracta és d’endreçar la plantilla de l’Ajuntament. Amb la no aprovació de la modificació proposada, a qui es perjudica és als treballadors, concretament als vigilants municipals, a qui no se’ls dota de la protecció jurídica que precisen per exercir la seva feina i, per tant, en darrer terme, més perjudicats encara en resulten tots els veïns de Calaf.

Per part de l’equip de govern, seguirem insistint en la nostra oferta de diàleg amb els dos grups de l’oposició per tirar endavant els projectes que pensem han de servir per corregir les anomalies que tenim i fer progressar la vila, de la mateixa manera que estem oberts a estudiar i consensuar les propostes que els dos grups tinguin a bé presentar-nos.

Carta als veïns de Calaf sobre la situació econòmica

Benvolguts veïns,

Amb aquesta carta us vull informar de la situació econòmica de l’Ajuntament de Calaf que es desprèn de l’Informe Econòmic i Financer que ha elaborat l’empresa BDO Auditors, per encàrrec de la Diputació de Barcelona. Aquest és un servei que l’equip de govern Junts per Calaf – Acord Municipal vam sol·licitar el setembre de l’any passat.

El divendres 11 de març, la Diputació de Barcelona i l’empresa BDO ens van lliurar una primera versió de l’Informe relatiu a l’anàlisi de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament de Calaf, a data de 31 de desembre de 2014. L’informe definitiu el tindrem d’aquí a unes tres setmanes, si tot va bé, un cop els serveis tècnics de l’Ajuntament hagin analitzat aquest primer document i hi hagin fet les al·legacions que considerin oportunes. Llavors, en farem una presentació pública en una tercera sessió de L’alcalde, respon.

Això no obstant, ens ha semblat oportú fer-vos-en un avançament perquè entenem que les conclusions principals ja no canviaran de manera significativa.

En el seu informe, els auditors fan fins a 12 recomanacions. Les més rellevants fan referència a la necessitat de registrar en el passiu el deute amb Aigües de Manresa, per valor de 984.000 euros, el préstec de la UE Calaf per la instal·lació de la gespa artificial, per valor de 144.137,37 euros (la part que resta per pagar fins a l’any 2017), i la reclamació del ministeri de Foment per les obres del Castell, per valor de 261.151,25 euros.

A partir dels ajustaments fets pels auditors, el resultat pressupostari del 2014 no hagués estat positiu de 12.528,82 euros sinó negatiu en 94.264,15 euros; el deute s’incrementaria en 1.041.222,13 euros i seria de 4.141.036,93 euros, això vol dir que se situaria per sobre del 110 per cent que marca la normativa de la tutela financera; i el romanent per a despeses generals, l’índex que marca la solvència financera, cauria dels 181.494,34 euros positius a 206.929,60 negatius.

En l’informe també es recomana fer un inventari de béns i del Patrimoni Municipal del Sòl i fer una valoració dels llocs de treball per adequar la plantilla a les necessitats. Val a dir que tant l’una com l’altra ja estan en vies de solució atès que vam sol·licitar a la mateixa Diputació un i altre serveis en comprendre que eren unes mancances injustificades. De fet, en les properes setmanes ja disposarem de la valoració de la plantilla, mentre que pel que fa l’inventari de béns estem a l’espera que ens sigui atorgat el servei.

L’auditoria no deixa en una bona situació l’estat econòmic i financer de l’Ajuntament, ni la gestió de l’antic equip de govern, pel resultat i l’opacitat amb què va actuar. Ara: les conclusions són, si fa no fa, les que ens esperàvem: ratifiquen les anàlisis que havíem fet de la hisenda heretada. Val més saber-les perquè sent-ne ben conscients podrem actuar de manera correcta.

Resta tan sols expressar-vos la confiança que serem capaços de redreçar la situació que ens hem trobat i que l’Informe que us he resumit reflecteix de manera fidel.