El deute de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Calaf tenia un deute a 31 de desembre de 2014 de 4.136.023,59 euros, equivalent al 130,24 per cent dels ingressos liquidats, segons l’Informe Econòmic i Financer elaborat per l’auditora BDO per encàrrec de la Diputació de Barcelona a qui vam demanar el servei el setembre de l’any passat.

El resultat de l’auditoria augmenta en 1.041.222,13 euros el deute reconegut per l’anterior govern. La correcció s’explica, bàsicament, per tres deutes contrets per l’Ajuntament però no comptabilitzats com a tals: 635.933,51 euros amb Aigües de Manresa per haver deixat a deure les factures entre 2004 i 2011, 144.137,37 euros amb la UE Calaf per la instal·lació de la gespa artificial al camp de Les Garrigues i 261.151,25 euros amb el ministeri de Foment per les obres de rehabilitació del castell.

Divendres al vespre vam presentar el resultat de l’informe en una sessió de L’alcalde respon i vam contestar totes les preguntes que se’ns van fer. Vam explicar l’origen del deute a partir del que hem pogut esbrinar durant l’any que portem al govern municipal, fruit de l’anàlisi de la documentació oficial.

En resum, es pot concloure que entre els anys 2003 i 2011 es van acumular els dèficits que expliquen l’endeutament com a conseqüència, en primer lloc, d’una política pressupostària fictícia, en el sentit que es preveien ingressos per vendes de patrimoni que o bé no es realitzaven mai, o bé es realitzaven molt parcialment: 840.000 euros (per 1.125,91 euros) l’any 2003; 979.006 (503.411,95) el 2005; 570.000 (68.3888,08) el 2006; 2.670.184,51 (0) el 2007; 903.456 (0) el 2008; 320.195,42 (0) el 2009; 1.000.000 (0) el 2010; i 1.000.000 (0) el 2011.

Aquesta manera de procedir és incomprensible. Una previsió d’un ingrés tan elevat per l’alienació d’un bé pot fallar un any, o potser dos si és que les negociacions van de veres i hi ha una probabilitat alta de consumar-la, però si l’error es repeteix durant 8 anys, llavors, al nostre entendre, deixa de ser un error.

Una segona explicació del deute de 4,1 milions d’euros la trobem en una política imprudent pel que fa les inversions realitzades els darrers dotze anys, que en la majoria d’exercicis no es van poder cobrir amb el pressupost ordinari ni amb les subvencions. En aquest punt, hem detectat una pràctica sorprenent (és una manera de dir-ho, ja es deu entendre) consistent a demanar una subvenció per un projecte però, a l’hora de rebre la transferència, destinar els diners a una altra finalitat. Els dos casos més il·lustratius són el prèstec de 226.000 euros que es va demanar el 2007 per a comprar un camió d’escombraries nou i que, un cop ingressat, es va destinar a despesa corrent, i un préstec de 350.000 euros que es va demanar l’any 2014 a la Diputació a interès zero amb l’objectiu de disminuir el deute existent però que es va utilitzar per millorar la liquiditat.

El nostre propòsit, que hem començat a aplicar fa un any, és tot el contrari: tant els pressupostos com les inversions han de seguir un criteri de prudència. El nostre objectiu més immediat és reduir el deute per sota del 75 per cent, tant el financer com el total. La previsió de tancament de 2015 ens endreça el camí, però encara es devien 3.534.629,49 euros, un 100 per cent dels ingressos liquidats.

Carta als veïns de Calaf sobre la situació econòmica

Benvolguts veïns,

Amb aquesta carta us vull informar de la situació econòmica de l’Ajuntament de Calaf que es desprèn de l’Informe Econòmic i Financer que ha elaborat l’empresa BDO Auditors, per encàrrec de la Diputació de Barcelona. Aquest és un servei que l’equip de govern Junts per Calaf – Acord Municipal vam sol·licitar el setembre de l’any passat.

El divendres 11 de març, la Diputació de Barcelona i l’empresa BDO ens van lliurar una primera versió de l’Informe relatiu a l’anàlisi de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament de Calaf, a data de 31 de desembre de 2014. L’informe definitiu el tindrem d’aquí a unes tres setmanes, si tot va bé, un cop els serveis tècnics de l’Ajuntament hagin analitzat aquest primer document i hi hagin fet les al·legacions que considerin oportunes. Llavors, en farem una presentació pública en una tercera sessió de L’alcalde, respon.

Això no obstant, ens ha semblat oportú fer-vos-en un avançament perquè entenem que les conclusions principals ja no canviaran de manera significativa.

En el seu informe, els auditors fan fins a 12 recomanacions. Les més rellevants fan referència a la necessitat de registrar en el passiu el deute amb Aigües de Manresa, per valor de 984.000 euros, el préstec de la UE Calaf per la instal·lació de la gespa artificial, per valor de 144.137,37 euros (la part que resta per pagar fins a l’any 2017), i la reclamació del ministeri de Foment per les obres del Castell, per valor de 261.151,25 euros.

A partir dels ajustaments fets pels auditors, el resultat pressupostari del 2014 no hagués estat positiu de 12.528,82 euros sinó negatiu en 94.264,15 euros; el deute s’incrementaria en 1.041.222,13 euros i seria de 4.141.036,93 euros, això vol dir que se situaria per sobre del 110 per cent que marca la normativa de la tutela financera; i el romanent per a despeses generals, l’índex que marca la solvència financera, cauria dels 181.494,34 euros positius a 206.929,60 negatius.

En l’informe també es recomana fer un inventari de béns i del Patrimoni Municipal del Sòl i fer una valoració dels llocs de treball per adequar la plantilla a les necessitats. Val a dir que tant l’una com l’altra ja estan en vies de solució atès que vam sol·licitar a la mateixa Diputació un i altre serveis en comprendre que eren unes mancances injustificades. De fet, en les properes setmanes ja disposarem de la valoració de la plantilla, mentre que pel que fa l’inventari de béns estem a l’espera que ens sigui atorgat el servei.

L’auditoria no deixa en una bona situació l’estat econòmic i financer de l’Ajuntament, ni la gestió de l’antic equip de govern, pel resultat i l’opacitat amb què va actuar. Ara: les conclusions són, si fa no fa, les que ens esperàvem: ratifiquen les anàlisis que havíem fet de la hisenda heretada. Val més saber-les perquè sent-ne ben conscients podrem actuar de manera correcta.

Resta tan sols expressar-vos la confiança que serem capaços de redreçar la situació que ens hem trobat i que l’Informe que us he resumit reflecteix de manera fidel.